Regulamin

REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG W SERWISIE INTERNETOWYM

TESTY DO SŁUŻBY CELNEJ

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Niniejszy regulamin świadczenia usług w serwisie internetowym TESTY DO SŁUŻBY CELNEJ (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady funkcjonowania i użytkowania serwisu (portalu) internetowego zlokalizowanego pod adresem: http://testynacelnika.pl/ (zwanego dalej jako: „Serwis” lub „Portal”) oraz reguluje zakres praw i obowiązków jego Użytkowników i Odwiedzających.

2.  Każdy Użytkownik i Odwiedzający, który przystępuje do korzystania z Serwisu tym samym przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Ochrony Prywatności (dostępną pod adresem http://testynacelnika.pl/pop, oraz Politykę Plików Cookies, których treść dostępna jest również w Serwisie pod adresem: http://testynacelnika.pl/cookie.

3.  Serwis jest internetowym portalem o charakterze edukacyjno – poznawczym, umożliwiającym, za pośrednictwem Internetu, nabywanie dodatkowych umiejętności, które potencjalnie mogą być pomocne w procesie rekrutacji Użytkowników do Służby Celnej oraz utrwalania posiadanej już wiedzy, skierowanym do osób fizycznych.

II.  DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie definicję oznaczają odpowiednio:

a)  Konto – dostępna dla Użytkownika, po prawidłowym zarejestrowaniu się i zalogowaniu (podaniu Loginu oraz hasła do Konta), część Serwisu, pozwalająca na korzystanie i nabywanie Usług i innych produktów oferowanych Serwis, jak również na modyfikację swoich danych osobowych i innych elementów związanych z korzystaniem z Serwisu.

b)  Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, jaka została nadana podczas rejestracji w Serwisie.

c)  Użytkownik – podmiot, który dokonał prawidłowej rejestracji w Serwisie oraz posiada aktywne Konto.

d)  Odwiedzający – podmiot, który odwiedza bezpłatnie stronę internetową Serwisu, korzystając z usług Serwisu w sposób ograniczony, właściwy dla osób niezarejestrowanych (nie będących Użytkownikami).

e)  Reklamodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zleca Usługodawcy zamieszczenie w Serwisie reklamy własnego produktu lub usługi na podstawie odrębnych umów.

f)  Usługa – możliwość korzystania z Serwisu, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, Odwiedzających, oraz Reklamodawców pod adresem internetowym  http://testynacelnika.pl/. W szczególności Usługami są Testy on-line dostępne w Serwisie.

g)  Test on-line - oznacza zbiór unikalnych zagadnień, w formie m.in. testowych pytań i odpowiedzi, związanych z procesem rekrutacji do Służby Celnej, prowadzonym w oparciu o m.in. przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o Służbie Celnej oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej z dnia 4 czerwca 2010.

h)  Usługodawca– INSTYTUT EDUKACJI, z siedzibą plac Powstańców Śląskich 1/201, 53-329 Wrocław, NIP: 8992949963, REGON 523868067.

i)  Administrator - INSTYTUT EDUKACJI, z siedzibą plac Powstańców Śląskich 1/201, 53-329 Wrocław, NIP: 8992949963, REGON 523868067.

III. CELE SERWISU I PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU  KWALIFIKACYJNYM DO SŁUŻBY CELNEJ

1.  Celem serwisu jest w szczególności udostępnienie Użytkownikom i Odwiedzającym, drogą elektroniczną, całości lub części zasobów Serwisu, które potencjalnie mogą być pomocne w procesie samokształcenia poprzedzającego udział w postępowaniu rekrutacyjnym do Służby Celnej, określonym m.in. przepisami ustawy o Służbie Celnej oraz rozporządzeń wykonawczych do niej, w szczególności przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej z dnia 4 czerwca 2010 roku, zwłaszcza w zakresie testów ogólnych i testów sprawdzających predyspozycje intelektualne i osobowościowe.

2.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celnej obejmuje m.in. test wiedzy opracowany odrębnie dla każdej kategorii stanowisk służbowych i testy psychologiczne sprawdzające predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydatów.

3.  Testy przeprowadza właściwa jednostka organizacyjna Służby Celnej.

4.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami testy opracowuje i wybiera zespół do spraw postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej powołany przez Szefa Służby Celnej, a zatwierdza Szef Służby Celnej.

5.  Test wiedzy składa się z 40 pytań, zwanych dalej „pytaniami testowymi”, i trwa 40 minut. Test obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, w tym Służby Celnej, członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych.

6.  W teście wiedzy, na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi do służby przyznaje się 1 punkt. W przypadku braku odpowiedzi lub niepoprawnej odpowiedzi otrzymuje się 0 punktów.

7.  Przed rozpoczęciem testu wiedzy sprawdza się tożsamość kandydatów oraz informuje ich o warunkach organizacyjnych i zasadach oceniania testu wiedzy.

8.  Test wiedzy jest przeprowadzany w formie pisemnej.

9.  Zdolność psychiczną kandydata ustala za pomocą testu psychologicznego osoba posiadająca tytuł magistra psychologii. Test ma charakter pisemny.

10.Kandydat który uzyskał z testu psychologicznego wynik co najmniej przeciętny, przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej jest dokonywana ocena kompetencji kandydata do pełnienia służby w Służbie Celnej. Oceny kompetencji dokonuje się za pomocą:

a)  pytań, w tym pytań sytuacyjnych,

b)  tekstu i pytań do tekstu.

IVTESTY ON LINE

1.  Testy on-line są Usługą płatną. Cena Testu on-line i warunki płatności podane są przed rozpoczęciem rejestracji.

2.  Dostęp do wykupionych Testów on line nie jest limitowany czasowo, z zastrzeżeniem jednak, że ulega on zakończeniu się z momentem rozwiązania wszystkich dostępnych Testów on - line. Użytkownik może wykupić dalszy dostęp do Testów on line. Koszt Testu on line określa cennik widoczny na stronie internetowej.

3.  Użytkownik może zakupić jednocześnie więcej niż jeden Test on-line.

4.  Zakupienie Testu on-line wymaga uprzedniego zarejestrowania się w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Poprzez złożenie zamówienia, Użytkownik składa ofertę zawarcia umowy. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Serwis.

5.  Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzymuje e-mail potwierdzający otrzymanie płatności oraz zawarcie umowy, zawierający w szczególności unikalny login i hasło do Konta Użytkownika i może rozpocząć korzystanie z Testów on line..

6.  W ramach Testów on line dostępne mogą być  następujące testy i zagadnienia cząstkowe:

a. Testy z wiedzy og.

b. Testy multiselect

c. Testy graficzne

d. Testy matematyczne

e. Testy opowiadanie

f. Testy na spostrz.

g. Testy rozsypanka

7.  Użytkownik może korzystać ze wszystkich testów i zagadnień cząstkowych.

8.  Przed rozpoczęciem rozwiązywania Testów on-line Użytkownik zostanie poinformowany o zasadach ich rozwiązywania, w tym zasadzie udzielania odpowiedzi, czasie na rozwiązanie, itp.

9.  W trakcie rozwiązywania testów i zagadnień cząstkowych Użytkownik może być na bieżąco informowany, czy zaznaczone odpowiedzi i rozwiązania są prawidłowe.

 VWARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1.  Usługi świadczone przez Serwis polegają w szczególności na udostępnianiu Użytkownikom i Odwiedzającym, drogą elektroniczną całości lub części zasobów Serwisu, a także umożliwieniu Użytkownikom korzystania z płatnej Usługi Testów on line na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.  Serwis może świadczyć Usługi odpłatnie lub nieodpłatnie.

3.  Usługi płatne są świadczone wyłącznie na rzecz Użytkowników.

4.  Usługi nieodpłatne mogą być świadczone na rzecz Użytkowników oraz Odwiedzających.

5.  Usługi płatne są wyraźnie oznaczone ze wskazaniem wszelkich kosztów jakie Użytkownik ponosi. W przypadku usług płatnych Usługodawca może stosować, wedle swojego uznania, zniżki, rabaty, bonifikaty, upusty, itp.

6.  Sposób płatności uzależniony jest od rodzaju świadczonej Usługi i jest każdorazowo wskazany przy jej opisie lub w cenniku umieszczonym na stronie internetowej.

7.  Zamawiając Usługę, Użytkownik lub Odwiedzający (w przypadku Usług nieodpłatnych) potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

8.  Do korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu, adresu e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron WWW (przeglądarek internetowych z włączoną obsługa plików Cookies oraz przeglądarki Internet Explorer w wersji co najmniej 8.0, Mozilla Firefox w wersji co najmniej  3 lub Google Chrome w wersji co najmniej 10),

9.  Akceptując regulamin Użytkownik wyraża zgodę:

c)  dołączanie do przesyłanych materiałów reklam i dowolne zagospodarowanie treścią obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystywania na stronach Serwisu,

d)  dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych i innych o podobnym charakterze do treści korespondencji przesyłanej w ramach Usługi.

Usługodawca zapewnia, że wszelkie działania wymienione w pkt „a” i „b” powyżej będą podejmowane bez ingerencji w treść profili Użytkownika, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od treści.

10.Serwis może prowadzić usługę newsletter, za pomocą której umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z nowościami i aktualną ofertą Serwisu. Korzystanie z usługi newsletter jest dobrowolne.

11.Cennik Usług znajduje się w zakładce Cennik Serwisu.

12.Serwis zastrzega możliwość zmiany cen poszczególnych Usług, z zastrzeżeniem, że zmiana nie będzie dotyczyła Usług już nabytych.

13. Użytkownik może kontaktować się z Serwisem:

a)  listownie, na adres: INSTYTUT EDUKACJI, z siedzibą przy plac Powstańców Śląskich 1/201, 53-329 Wrocław,

b)  mailowo – pod adresem kontakt@testynacelnika.pl

c)  telefonicznie, pod numerem: 71 712 48 59 (koszt połączenia: opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik).

14. Serwis nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 Nr 171, poz. 1206.

15. Użytkownik ma prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia, z którego może skorzystać do chwili potwierdzenia zamówienia przez Serwis. Rezygnacja z zamówienia następuje za pośrednictwem systemu informatycznego strony internetowej Serwisu, mailowo lub telefonicznie.

VI.  REJESTRACJA

1.  W celu złożenia zamówienia na świadczenie płatnych Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu należy zarejestrować się w Serwisie.

2.  Rejestracja w Serwisie następuje przy złożeniu pierwszego zamówienia na płatne Usługi i polega na wypełnieniu formularza. Wypełnienie formularza jest niezbędne do uzyskania indywidualnej nazwy użytkownika (loginu) i hasła do Konta, które umożliwią Użytkownikowi dostęp do płatnej zawartości Serwisu, w tym do Testów on-line.

3.  Podczas rejestracji przyszli Użytkownicy, udostępniają swoje następujące dane oraz informacje niezbędne do założenia konta, w szczególności:

  i.  imię,

  ii.  nazwisko,

  iii.  adres e-mail (dwukrotnie w celu weryfikacji),

  iv.  numer telefonu,

4.  Użytkownik zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola formularzy oznaczone jako obowiązkowe.

5.  Udostępnione w formularzu dane winny dotyczyć Użytkownika, który będzie korzystać z Usługi i być zgodne z prawdą.

6.  Poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny i zaakceptowany przez Użytkownika zapisywany jest w bazie danych Serwisu.

7.  Po zakończeniu procesu rejestracji, Użytkownik automatycznie otrzymuje hasło i login do konta Serwisu.

8.  Rozliczenia transakcji za usługi świadczone drogą elektroniczną przeprowadzane są za pośrednictwem firmy PayPro S.A.

VII.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1.  Usługodawca oświadcza, że wszelkie materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności prowadzonego Serwisu.

2.  Usługodawca nie udziela gwarancji na działanie jakiejkolwiek Usługi objętej niniejszym Regulaminem. Usługodawca nie zapewnia działania tej Usługi w sposób niezakłócony oraz w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Usługodawca dołoży należytej staranności celem świadczenia tej usługi w sposób ciągły. Usługodawca zobowiązuje się do informowania Użytkowników o planowanych przez niego niezbędnych przerwach technicznych, które wynikają ze specyfiki prowadzenia działalności za pośrednictwem sieci Internet.

3.  Usługodawca oświadcza, że pytania znajdujące się w Testach on-line zostały przygotowane z należytą starannością, z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu.

4.  Usługodawca dąży do stałego poszerzania zakresu i ilości pytań w Testach on-line.

5.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Odwiedzających lub Użytkowników Serwisu, w szczególności naruszenie przez nich dóbr osobistych, praw do znaków towarowych bądź praw autorskich osób trzecich.

6.  Każdy Użytkownik i Odwiedzający zobowiązuje się przestrzegać polskiego i międzynarodowego prawa, w tym w szczególności:

  i.  ochrony danych osobowych,

  ii.  ochrony dóbr osobistych,

  iii.  prawa autorskiego i praw pokrewnych, w tym praw autorskich majątkowych i praw autorskich osobistych oraz prawa własności przemysłowej,

  iv.  prawa karnego, prawa wykroczeń oraz innych przepisów dotyczących czynów zabronionych,

  v.  prawa świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności rozsyłania niezamówionej informacji handlowej lub spamu.

oraz zobowiązuje się nie stosować technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej Serwisu oraz nie podejmować jakichkolwiek innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu w szczególności skutkujących powstaniem szkód dla Usługodawcy.

7.  Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, programowanie oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej.

8.  Autorskie prawa majątkowe do zawartości serwisu przysługują Usługodawcy.

9.  Zabrania się kopiowania pytań z Testów on line pod groźbą odpowiedzialności karnej i cywilnej.

VIII.  KORZYSTANIE Z SERWISU

1.  Korzystanie z Serwisu przez Odwiedzających i Użytkowników jest dobrowolne. Przed dokonaniem rejestracji Odwiedzający będzie miał dostęp do wiedzy o oferowanych Usługach.

2.  Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych, ich aktualizacji oraz wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych zgodnie z Polityką Prywatności oraz obowiązującym prawem w tym  Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W momencie rejestracji Użytkownik tworzy się Login Użytkownika (nazwę) oraz hasło. Użytkownik zobowiązuje się zachować należytą staranność w celu zabezpieczenia tych danych przez ich nienależytym wykorzystaniem. 

3.  Dostęp przewidziany jest wyłącznie dla jednej osoby fizycznej, będącej użytkowaniem. W razie korzystania z Konta, na którym wykupiony jest płatny dostęp do testów, przez więcej niż jedną osobę fizyczną, Administrator ma prawo usunąć konto, bez zwrotu niewykorzystanej kwoty.

4.  Dopuszczalne jest  korzystanie z wykupionego dostępu przez Użytkownika na wielu komputerach.

5.  Usługodawca zapewnia Użytkownikom ochronę danych osobowych zgromadzonych w Serwisie w sposób zgody z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Administrator.

6.  Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika, w szczególności w formularzu rejestracyjnym, wykorzystywane będą przez Administratora w celu należytego świadczenia usługi objętej umową oraz w celach wskazanych w Polityce Prywatności. Administrator zaleca by Użytkownik aktualizował swoje dane osobowe i przestrzega przed ryzykiem związanym z zaniechaniem.

7.  Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założenie Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności, Polityki Plików Cookies, do których stały dostęp w Serwisie zapewnia Usługodawca. Dane osobowe są udostępniane przez Użytkownika dobrowolnie. Użytkownik ma w każdym czasie prawo żądania wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo żądania ich modyfikacji lub usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach przewidzianych prawem.

8.  Poprzez zarejestrowanie Konta Użytkownik wyraża zgodę na:

  i.  przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w zakresie niezbędnym do świadczenie usług poprzez Serwis,

  ii.  przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w celach marketingowych i statystycznych,

  iii.  przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Serwisie.

9.  Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy na podane dane rejestracyjne korespondencji z informacjami o bieżącym funkcjonowaniu i zmianach w Serwisie, tym samym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych podczas rejestracji przez Użytkownika.

10.Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Administratora, Usługodawcy lub Reklamodawcy na adres e-mail widniejący w Koncie Użytkownika lub wskazany przy rejestracji Użytkownika w Serwisie.  Użytkownik w każdej chwili jest uprawniony do cofnięcia udzielnej zgody na otrzymywanie wiadomości na swój adres e-mail, wysyłając wiadomość na adres: kontakt@testynacelnika.pl.

11.Niedopuszczalne są działania mogące naruszyć, utrudniać bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Administratorów, że Użytkownik dopuszcza się opisanych wyżej zachowań, może nastąpić usunięcie Konta tego Użytkownika.

12.Administrator może zawiesić czasowo Konto Użytkownika, jeśli cel rejestracji jest oczywiście sprzeczny z przepisami prawa, z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu lub Użytkownik w sposób rażący narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa.

13.Administrator może dokonać likwidacji Konta Użytkownika, jeśli przyczyny zawieszenia czasowego występują łącznie przez 30 dni lub Użytkownik skierował do Usługodawcy lub Administratora (z adresu e-mali wskazanego  w procesie rejestracji lub zapisanego w Koncie) wyraźne żądanie likwidacji Konta. Wskutek likwidacji Konta wszelkie dane osobowe zostają usunięte, a Użytkownik traci możliwość korzystania z dotychczasowego zakresu Usług w Serwisie.

14.O czasowym zawieszeniu Konta Użytkownika lub jego likwidacji Administrator powiadomi Użytkownika za pomocą informacji wysłanej na wskazany podczas rejestracji lub w Koncie adres poczty elektronicznej.

15.Użytkownik może być właścicielem tylko jednego Konta.

16.Administrator zastrzega sobie prawo niezbędnej modyfikacji Usług, świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

IX.  REKLAMACJE I ZASTRZEŻENIA

1. Serwis ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie usługi. Regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (tekst. jedn. Dz.U. 2014 poz. 121 z późn. zm.).

2. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem serwisu.

3.  Reklamacje w miarę możliwości należy składać drogą elektroniczną na adres kontakt@testynacelnika.pl w miarę możliwości z adresu poczty elektronicznej, wskazanym w procesie rejestracji Konta użytkownika w Portalu.

4.  Administrator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania..

5.W przypadku, gdy do ustosunkowania się do reklamacji Użytkownika niezbędne będzie uzyskanie przez Serwis dodatkowych informacji, Użytkownik zostanie poproszony przez Serwis o udzielenie takiej informacji. Skierowanie do Użytkownika będącego konsumentem prośby, o której mowa w zdaniu pierwszym nie wpływa na bieg terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej; reklamacja zostanie rozpatrzona również w razie braku odpowiedzi Użytkownika.

6.  O wydłużeniu terminu rozpoznania reklamacji administrator poinformuje wnoszącego reklamację.

7.  Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi pisemnie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8.W przypadku uzasadnionej reklamacji, Użytkownikowi przysługują roszczenia wynikające z ustawy Kodeks cywilny.

9.  Administrator zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu.

10.  Korzystanie z Serwisu nie skutkuje nabyciem przez Użytkownika lub Odwiedzającego jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownicy i Odwiedzający mogą korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.

X.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.  Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od zawartej umowy z Serwisem umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres wskazany w pkt. II lit. h) lub w za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@testynacelnika.plw terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.  Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe – konsument może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez jego wykorzystania.

3.  W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Serwis niezwłocznie przysyła potwierdzenie otrzymania oświadczenia w formie poczty elektronicznej.

4.  Serwis ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

5.  Jeżeli konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, użytkownik będący konsumentem jest zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Serwis o odstąpieniu od niniejszej umowy.

6.  Serwis dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.  Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowyo świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

XI.  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

1.  Niezależnie od możliwości wytoczenia przeciwko do sądu powszechnego, Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania m.in. z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)  wniosek o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy skierowany do stałego polubownego sądu konsumenckiego,   o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), stałe polubowne sądy konsumenckie działają przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej i przy ich oddziałach zamiejscowych,

b)  wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), skierowany do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

2.  Konsument może zwrócić się do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów aby uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą– bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy.

3.  Konsument może zwrócić się do organizacji społecznych (organizacji konsumenckich), do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, aby uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą– bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy.

XII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu. Jest ona również udostępniana w trakcie procedury zamawiania kursu, a także przesyłana użytkownikowi pocztą elektroniczną przy potwierdzeniu zamówienia przez Serwis.

2.  Regulamin obowiązuje do chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie pełnej jego treści na stronie http://testynacelnika.pl/regulamin.

3. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie http://testynacelnika.pl/regulamin.

4.  Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu informacji o zmianie Regulaminu, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zapoznać ze zmianami, gdyż zalogowanie się do Serwisu po takim ogłoszeniu jest równoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu przez Użytkownika, z zastrzeżeniem, że do Usług płatnych rozpoczętych przed zmianą regulaminu zastosowanie ma regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie zakupu Usługi płatnej.

5.  O treści zmian niniejszego regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez Serwis na udostępniony przez siebie adres poczty elektronicznej. W przypadku usług bezpłatnych jeżeli w terminie wskazanym w powiadomieniu, o którym mowa powyżej Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte.

6.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia Usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania przez Użytkowników oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór formularza odstąpienia od umowy

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

Adresat
INSTYTUT EDUKACJI, z siedzibą plac Powstańców Śląskich 1/201, 53-329 Wrocław,

e-mail: kontakt@testynacelnika.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od

umowy sprzedaży następujących rzeczy:(*)


umowy dostawy następujących rzeczy:(*)

umowy o świadczenie następującej usługi:(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data 

(*) Niepotrzebne skreślić.