Czym jest

Etapy i zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do

 służby celnej

Zgodnie z ustawą o Służbie Celnej - służbę może pełnić osoba, która:

Ø  jest obywatelem polskim,

Ø  korzysta z pełni praw publicznych,

Ø  nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Ø  ma co najmniej wykształcenie średnie,

Ø  ma nieposzlakowaną opinię,

Ø  ma stan zdrowia pozwalający na pełnienie służby na określonym stanowisku;

Przyjęcie kandydata do Służby Celnej następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, na które się składa:

Ø  złożenie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego oraz dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu,

Ø  test wiedzy,

Ø  ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Celnej,

Ø  przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,

Ø  przeprowadzenie postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

 I ETAP:

1.złożenie pisemnego podania o przyjęcie do służby, do którego należy dołączyć następujące dokumenty:

Ø  poprawnie wypełniony kwestionariusz osobowy

Ø  dokumenty stwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe (kserokopia),

Ø  kopię świadectw pracy/służby z wszystkich poprzednich miejsc służby/pracy, o ile kandydat pozostawał w stosunku pracy

Ø  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

2. weryfikacja złożonych dokumentów wymienionych w punkcie 1 pod względem formalnym.

Złożenie przez kandydata niekompletnego, nieprawidłowo wypełnionego kwestionariusza osobowego i niezałączenie wymaganych dokumentów bądź złożenie ich po terminie skutkuje odmową rozpatrzenia złożonego podania. Brak własnoręcznego podpisu na podaniu, oświadczeniu, kwestionariuszu traktowane jest jak nie złożenie dokumentu.

Kandydatowi spełniającemu wymagania formalne jest nadawany numer ewidencyjny, pod którym przystępuje do dalszych etapów postępowania.

  II . TEST WIEDZY:

Ø  Warunkiem przystąpienia do testu wiedzy jest spełnienie przez kandydata wymagań formalnych zawartych  w informacji o wolnych stanowiskach służbowych.

Test wiedzy składa się z  czterech części tematycznych –  łącznie test zawiera 40 pytań:

1.  Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej .

2.  Organizacja i funkcjonowanie Służby Celnej

3.  Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

4.  Aktualne zagadnienia społeczno – gospodarcze.

Test wiedzy ma formę testu jednokrotnego wyboru: z  podanych odpowiedzi tylko jedna jest poprawna. Czas przeznaczony na wypełnianie testu: 40 minut.

Ø  Przed wejściem do sali kandydaci wyczytywani są zgodnie z kolejnością alfabetyczną. Po sprawdzeniu tożsamości , każdy z kandydatów otrzymuje kartę informacyjną  i zajmuje miejsce zgodnie z wyczytywaną alfabetycznie kolejnością.

Ø  Do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego (testu sprawności fizycznej)  przechodzą kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 24 punkty, z tym że na jedno wolne stanowisko służbowe kwalifikuje się pięciu kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę punktów. W przypadku gdy piąty i kolejny kandydat uzyska taką samą liczbę punktów z testu wiedzy, do testu sprawności fizycznej przystępują wszyscy kandydaci, którzy uzyskali tę lub większą liczbę punktów z testu wiedzy.

III.  TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

I.  Zasady przeprowadzania i oceny testu sprawności fizycznej kandydatów do służby w Służbie Celnej.

1.  Warunki przeprowadzenia testu sprawności fizycznej:

Test sprawności fizycznej przeprowadzają osoby których wiedza i doświadczenie zawodowe dają rękojmię prawidłowego przeprowadzenia testu pod nadzorem  minimum jednego instruktora techniki i taktyki interwencji.

a.  Warunkiem przystąpienia przez kandydata do testu sprawnościowego jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego go do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wydane nie wcześniej niż 14 dni przed dniem przeprowadzenia testu sprawności fizycznej.

b.  Test sprawności fizycznej prowadzony jest pod nadzorem medycznym  (lekarz, ratownik medyczny).

c.  Test przeprowadzany jest w hali sportowej, przy czym bieg może być przeprowadzony na stadionie.

d.  Test wykonuje się w stroju i obuwiu sportowym.

e.  Test uwzględnia rodzaj ćwiczeń, normy i wymogi ich spełnienia, z podziałem na grupy wiekowe i płeć.

f.  Kolejność wykonywanych prób testowych określają tabele norm sprawnościowych kandydatów do służby w Służbie Celnej.

g.  Wyniki testu ocenia się zgodnie z normami zawartymi w tabelach norm sprawnościowych kandydatów do służby w Służbie Celnej.

h.  Rozpoczęcie testu poprzedza kilkuminutowa rozgrzewka, którą kandydat przeprowadza pod kierunkiem instruktora techniki i taktyki interwencji, a w miarę potrzeb dodatkowo jeszcze indywidualnie.

2.  Opis ćwiczeń:

Test sprawności fizycznej składa się z czterech prób sprawnościowych:

1.  Siła mięśni ramion: uginanie ramion w podporze leżąc przodem;

2.  Siła mięśni brzucha: skłony tułowia w przód z leżenia tyłem w ciągu 30 sek.

3.  Zwinność, koordynacja ruchowa: bieg ze zmianą kierunku „koperta’;

4.  Wytrzymałość: bieg 1000m – mężczyźni, 600m – kobiety.

1.  UGINANIE RAMION W PODPORZE LEŻĄC PRZODEM.

Miejsce: sala gimnastyczna, boisko.

Ocena : liczba prawidłowo wykonanych powtórzeń.

Sposób wykonania: Z podporu leżąc przodem, ćwiczący ( na sygnał prowadzącego) ugina ręce w stawach łokciowych i barkowych tak, aby znalazły się co najmniej na wysokości łokci (tułów wyprostowany), po czym dokonuje wyprostu, aż do uzyskania pozycji wyjściowej ( pełny wyprost w stawach łokciowych). Oceniający głośno wymienia kolejno ilość prawidłowo wykonanych powtórzeń. Jeżeli kandydat nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem oceniający powtarza ostatnią liczbę zaliczonych ugięć ramion. W trakcie ćwiczenia nie wolno wykonywać przerw odpoczynkowych.

2.  BIEG ZE ZMIANĄ KIERUNKU „KOPERTA”.

Miejsce: sala gimnastyczna, boisko

Sprzęt: pięć stojaków o wysokości minimum 150 cm, stoper, taśma miernicza.

Ocena: wynik próby stanowi uzyskany przez ćwiczącego czas z dokładnością do 0,1 sek.

Sposób wykonania: Na prostokącie o wymiarach 300x 500 cm umieszczonych jest pięć stojaków o wysokości min. 150 cm ( po jednym w narożnikach oraz na przecięciu przekątnych). Na komendę „na miejsce” ćwiczący przyjmuje pozycję startową wysoką przed linią startu. Na komendę „start” lub sygnał dźwiękowy rozpoczyna bieg pokonując bez przerwy trzykrotnie dystans „po kopercie” omijając w określonej kolejności stojaki od zewnątrz (wg schematu A-E-D-C-E-B-A). Po trzykrotnym powtórzeniu danego toru następuje zatrzymanie stopera przez osobę mierzącą czas przy trzecim ominięciu stojaka A. Po każdym okrążeniu oceniający informuje o liczbie powtórzeń np. „jeszcze dwa razy”, „jeszcze raz”. Próbę wykonuje się jeden raz. W przypadku przewrócenia stojaka, próba jest przerywana. Dopuszcza się jedną dodatkową próbę.

3.  SKŁONY TUŁOWIA W PRZÓD Z LEŻENIA TYŁEM.

Miejsce: sala gimnastyczna, boisko

Sprzęt: materac, stoper

Ocena: liczba poprawnych skłonów wykonanych w czasie 30 sek.

Sposób wykonania: Próba wykonywana jest przy pomocy partnera (próba wykonywana na boisku) lub drabinek gimnastycznych (próba wykonywana na sali gimnastycznej). W leżeniu na materacu na plecach, nogi ugięte w kolanach pod kątem około 90 stopni, stopy równolegle do siebie w odległości około 30 cm, ręce splecione palcami i ułożone z tyłu na głowie. Partner klęka przy stopach leżącego i przyciska je tak, aby całą podeszwą dotykały do materaca lub stopy oparte o dolny szczebel drabinek gimnastycznych. Leżący na sygnał wykonuje skłon tułowia w przód, dotyka łokciami kolan i natychmiast powraca do leżenia tak , aby umożliwić splecionym palcom kontakt z podłożem, i ponownie wykonuje skłon. Oceniający głośno wymienia kolejno ilość prawidłowo wykonanych powtórzeń. Jeżeli kandydat nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem oceniający powtarza ostatnią liczbę zaliczonych skłonów. W trakcie wykonywania ćwiczenia nie wolno unosić bioder.

4.  BIEG 1000m – MĘŻCZYŹNI, 600m- KOBIETY.

Miejsce: próbę najlepiej przeprowadzić na bieżni lekkoatletycznej. Jeżeli nie ma możliwości korzystania z bieżni, bieg można wykonać na równym, twardym podłożu. Trasa powinna być płaska i w dobrym stanie. Wskazane jest wówczas wytyczenie zamkniętego toru o odpowiedniej długości.

Sprzęt: stoper, taśma miernicza.

Ocena: wynik próby stanowi uzyskany przez ćwiczącego czas z dokładnością do 1 sek.

Sposób wykonania: Ćwiczący staje w dowolnej pozycji w odległości około 1m od linii startu. Na komendę „na miejsca” przyjmuje pozycję startową wysoką przed linią startu. Na komendę „start” lub sygnał dźwiękowy ćwiczący rozpoczyna bieg po wyznaczonej trasie i pokonuje dystans w jak najkrótszym  czasie. Próbę wykonuje się jeden raz.


3.  Punktacja testu sprawności fizycznej kandydatów do służby w Służbie Celnej.

Ilość uzyskanych punktów przez kandydata do Służby Celnej stanowi suma ocen uzyskanych z czterech wykonanych prób sprawnościowych. Minimalna możliwa do uzyskania ilość punków wynosi 12 ( 4 próby x dst (3) ). Maksymalna możliwa ilość punktów możliwa do uzyskania przez kandydata wynosi 20 (4 próby x bdb (5) ). W przypadku uzyskania wyniku z poszczególnej próby niższego niż  3 (dst) wpisuje się ocenę 0.

KARTA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KANDYDATA DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE CELNEJ

  1. Imię i nazwisko ……………………………..
  2. Data urodzenia ……………………………...
  3. Numer dokumentu tożsamości …………………………
  4. Grupa wiekowa……………………………...
  5. Data przeprowadzenia testu …………………


4. TEST PSYCHOLOGICZNY

Ø  sprawdza predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydatów do pełnienia służby w Służbie Celnej,

Ø  kandydat, który uzyskał z testów psychologicznych wynik co najmniej przeciętny, przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej,

Ø  kandydat, który w poprzednim postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskał z testów psychologicznych wynik co najmniej przeciętny i nie minął rok od dnia przeprowadzenia tych testów nie przystępuje do testów psychologicznych. Wynik ten zalicza się na poczet danego postępowania.

5. ETAP-ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej jest dokonywana ocena kompetencji kandydata do pełnienia służby w Służbie Celnej.

Ø  ocena kompetencji kandydata na stanowisko z kategorii stanowisk eksperckich obejmuje niżej wymienione zagadnienia:
- praca zespołowa,
- komunikowanie się,
- podejmowanie decyzji,
- motywacja do służby,
- samodzielność realizacji zadań,
- kreatywność i inicjatywa,
- kompetencje analityczne

Ø  ocena kompetencji kandydata na stanowisko z kategorii stanowisk specjalistycznych obejmuje niżej wymienione zagadnienia:
- praca zespołowa,
- komunikowanie się,
- podejmowanie decyzji,
- motywacja do służby,
- spostrzegawczość,

6. ETAP – PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA SPRAWDZAJĄCEGO OKREŚLONYCH W PRZEPISACH O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH.

Kandydaci, którzy uzyskali z rozmowy kwalifikacyjnej wynik co najmniej 30 punktów zgodnie z § 13 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2010 w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej, Dz.U. Nr 110 poz.728) podlegają postępowaniu sprawdzającemu określonemu w w przepisach o ochronie informacji niejawnych (art. 77 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o Służbie Celnej, Dz.U. Nr 168,poz. 1323 ze zm.).

ZAMÓW PEŁNY PAKIET - kliknij tu